Регистриран в системата като анонимен | Вход | Забравена парола | Регистрация

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

 • Местоположение
 • София-град, София

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
 • Рейтинг:
 • Оценка: 0.0 с 0 гласа
 • Цена: По договаряне
 • Тип на обявата: Услуга
 • Състояние: без забележки
 • Доставка за сметка: по договаряне
 • Добавена на: 17.03.2014
 • Видяна: 341 пъти
"Изкупуване" на Фирми със Задължения - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД , ЕАД и Събирателни Дружества !

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие !

Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !

Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна по Обстоятелствата !

Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.

Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител , Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !

Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес сектори и региони на страната.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com

Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
Коментари
 • Оставете коментар относно продукта / услугата
Информация за потребител

Потребител: Noveconsult

Регистриран на: 22.11.2012

Брой обяви: 110

Информация за контакт

Област: София-град

Град: София

Телефон: GSM - 0884 57 80 53

Skype: call ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

Сайт: http://noveconsultvt.blogspot.com

Изпрати съобщение

 

Докладвай нередност

Карта
Реклама